latest

ଦୁଇଟି ମା…

Spread the News

ଜଣ ଙ୍କ ପେଟ ରେ ଭୋକ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭୋକ ରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ।
ଜଣ ଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଉ ଜଣ ଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସହନାଭୁତି ନାହିଁ।
ଜଣ ଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ଭୋଗ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ ଜଣ ଙ୍କ ଭୋକ ପାଇଁ ଦିମୁଠା ଭାତ ନାହିଁ।
ଜଣ ଙ୍କ ମାଟି ଦେହ ରେ ପାଟ କୁ ସୁନା ର ଛାଉଣୀ ଆଉ ଜଣ ଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ଢାକିବା ପାଇଁ କପଡା ନାହିଁ।
ଜଣ ଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜଣ ଙ୍କ ପାଇଁ ଙ୍କ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ।
ଶେଷ ରେ ଏତିକି କହିବି ଯଦି ୟେ ମା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ସେ ମା କୁ ପୂଜା କରିବା ର ଅଧିକାର ନାହିଁ।

Tags: